Cultuurmakers & stadsontwikkeling

Uit een eerdere sessie in december kwam naar voren dat cultuurmakers een belangrijke rol kunnen spelen als adviseurs en vormgevers bij processen van stadsontwikkeling. Daarnaast kunnen zij betrokken worden bij het vormgeven van participatieprocessen voor projecten die impact hebben op de samenleving als geheel, zoals de Spoorzone. Tijdens de sessie op 17 januari is hier verder over gesproken. We bespraken ook de verschillende manieren om als cultuurmaker een verbindende rol te spelen tussen de informatie en kennis uit alle lagen van de samenleving en de gemeente en gebiedsontwikkelaars.

Participatie

Wat opvalt is dat de huidige participatiesessies vaak niet inspirerend zijn en dat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze sessies, wat zorgt voor een lagere opbrengst. Het is belangrijk om meer draagvlak te ontwikkelen en de noodzakelijke kennis uit de samenleving op te halen. Onder enkele cultuurmakers leeft de behoefte om daar jongeren bij te betrekken en er moet meer gedacht worden vanuit de bewoners van de toekomst. Of zoals werd gezegd: “de huidige ontwerpers zijn niet altijd meer de gebruikers.”

Stadsontwikkeling

Cultuurmakers IJmond zal vanaf maart 2022 vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep rondom het project Spoorzone/Stationsgebied. Enkele belangrijke punten die in onze sessie naar voren kwamen, en daarin zeker meegenomen zullen worden zijn:

* Cultuur, sociaal, economisch en natuur moet in balans zijn
* Er moeten meer vertegenwoordigers uit alle gelederen structureel aan tafel
* Meer op zoek naar de menselijke maat
* Meer gebruik maken van talent en kennis eigen inwoners en werkenden (ondernemers, cultuurmakers, gebruikers)
* Verbeteren van de directe omgeving versus langetermijnplanning
* De omgeving moet uitnodigen om gezamenlijk een vitale samenleving tot stand te brengen
* Per plein of wijk specifieke doelgroepen en specifieke behoeftes
* Pas op voor de gevaren van gentrificatie
* Over je eigen belang heen kunnen stappen in het meedenken

Kunstcommissie

De kunstcommissie van Beverwijk is momenteel bezig met het schrijven van een aanbeveling en een visie voor politici. Zij zullen oproepen om kunstenaars en cultuurmakers als serieuze gesprekspartner te erkennen. De commissie haalt bij meerdere mensen en instellingen feedback ophalen en presenteert haar plan en visie vervolgens presenteren aan de raad. Wil je daar een bijdrage aan leveren, kun je natuurlijk altijd contact opnemen.

Concrete acties

Zorg dat je aanwezig bent bij de bijeenkomsten die er zijn en deel de bestaande meedenkbijeenkomsten binnen het eigen netwerk en dat van de Cultuurmakers. Cultuurmakers IJmond zal vanaf maart een actieteam opzetten om terugkoppeling te doen vanuit de klankbordgroep Stationsgebied en zoveel mogelijk input van een brede groep weer terugbrengen in de discussies. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een pilot te starten rondom nieuwe vormen van participatie. Wil je daaraan bijdragen? Laat het ons weten via info@cultuurmakersijmond.nl

Voor de liefhebbers: hier kun je alvast wat achtergrond vinden over het traject Spoorzone Stationsgebied. We zijn erg benieuwd naar jullie reacties en ideeën hierover!